கவிதை முற்றம்

'பார்புகழும் 'பத்மஸ்ரீ' விருதைப் பெற்றாய்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ பிரசாந்தன்-

Jan 27, 2021 11:13 am

பண்டிதர்க்குமட்டுமல்லப் பேச்சு, அது பாமரர்க்கும் உரியதெனஉரத்துச் சொன்ன தொண்டினையார் செய்தார்கள் உன்னையன்றி? தோமறுமாத் தமிழறிஞ!  துறைவல்லோனே! தெண்டிரைசேர் ஞாலமெலாம் இருக்கும் மாந்தர் 'திரையுலகப் பிரபலம்' போல் உன்னைநாடி வண்டினைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஒப்பற்ற பேரறிஞன் விருது கொண்டான்!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 27, 2021 10:59 am

உலகம் எலாம் போற்றுகிற உயர்ந்த ஞானம் ஒப்பற்ற தமிழ்மொழியின் உதிரா மானம் நிலமுழுதும் தன் தமிழால் ஈர்த்து நிற்கும் நேரில்லாப் பெரும் புலமை கொண்ட …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வாணி அவள் உன் வடிவில் வந்தாள் அன்றே!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 26, 2021 07:55 am

உலகம் எலாம் உன் பெரிய இசையினாலே உவப்படையச் செய்கின்ற எங்கள் அன்னாய் திலகம் என உன் திறமை எடுத்துக்காட்டி தேசமது உனை வணங்கிப் பலரும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சென்று மீள்வாய்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 26, 2020 01:43 am

உலகமெலாம் அதிர்ந்திடவே உயர்ந்த நல்ல  ஒப்பற்ற பெருங்கலைஞன் விண்ணைச் சேர்ந்தான் நிலமகளைத் தன் இசையால் ஈர்த்த ஐயன் நிம்மதியாய் அவள் தனக்கே தன்னை ஈந்தான்  பல …

மேலும் படிப்பதற்கு

நல்லூரான் கருணை என்னே? -கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்-

Aug 16, 2020 10:45 am

                        உள்ளமதில் ஒளிவடிவாய் ஓங்கும் கந்தன் உயர்நல்லைப் பதியதனில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மண்ணுலகில் புகழ்நிறுத்தி விண்ணைச் சேர்ந்தாள்!' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 25, 2020 04:23 am

   உளமதனின் அன்பனைத்தும் உதட்டில் தோன்ற உயர் கருணைக் கடலெனவே சிரிக்கும் அன்னை நலமிகுந்த தனதாற்றல் எழுத்தால் இந்த  நானிலத்தில் பெயர் பதித்து நலங்கள் செய்தாள் விளங்கிய …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்