இலக்கியக் களம்

'பெருந்தெய்வம்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 20, 2021 06:36 pm

உயர் தமிழர் பாரம்பரியத்தில் அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு எனும் நாற்குணங்களாலும், மென்மைப்பட்டதாய்க் கருதப்படுவது பெண்மை. இம்மென்மைத் தன்மைகள் மெல்லுணர்வுகளை மிகைப்படுத்த, உணர்ச்சிகள் கூர்மையாகி பெண்மை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அழியா அழகு' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 14, 2021 01:15 am

உலகை ஈர்த்த அஞ்சனவண்ணன் இராமன், கற்போர் அனைவரதும் நெஞ்சகம் புகுந்தவன். கற்போரால் மட்டுமன்றி, காவியத்துள் உலாவரும் மற்றைய கதை மாந்தராலும்,  பெரிதும் விரும்பப்படுபவன். கண்ணினும் நல்லன், கற்றவர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வெண்மையும் நுண்மையும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Nov 02, 2021 04:35 am

உலகம் தழுவிய நம்  தமிழ்மொழி, பல்லாயிரம் சொற்களைத் தன்னகத்தே அடக்கியது. அச் சொற்களில் பல பொருள் குறிக்கும் ஒரு சொல் எனவும், ஒரு பொருள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உரையாற் சிறக்கும் உவமை -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 24, 2021 02:01 pm

உயர் கம்பனை வியவாதார் எவர்? கம்பன், எல்லையொன்றின்மை எனும் பொருளதனையும், குறிகளாற் காட்ட முயன்றவன், என்கிறான் பாரதி. ஆழப் பொருள்களையும் தெள்ளிதாய் விளக்கம் செய்வதில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"கம்பன் கைவண்ணம்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 04, 2021 09:52 am

உ உயர் தமிழைக் கையாள்வதில் ஒப்பற்ற ஆற்றல் கொண்டவன் கம்பன். சில்வகைச் சொற்கள் பல்வகைப் பொருள் தரும்படி  கவிதைகள் அமைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவன் அவன். இவ்வாற்றலால், கம்பன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உள்ளும் புறமும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 20, 2021 11:33 am

உயர்வு நோக்கிய நாட்டம் மனிதனுக்கு இயல்பானது. மனித முயற்சிகள் யாவும் இவ்வுயர்வு நோக்கியனவே. இன்றைய நவீன மனிதன், பல வழிகளாலும் உயர்வு நோக்கி முயற்சிக்கிறான். அம் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்