அருட்கலசம்

ஆண்டவனின் அம்மை: பகுதி 1 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 11, 2019 11:54 am

  உலகில் எவர்க்கும் கிட்டாத பெருமை வாய்த்தவள், நம் காரைக்கால் அம்மை. அவள் தாயுமானவர்க்குத் தாயும் ஆனவள் பேய் வடிவொடு பேரன்பு செய்த பெரியள். வணிக குலத்தின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பு' : பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 04, 2019 07:21 am

  (சென்றவாரம்) சுந்தரரின் திருத்தொண்டர் தொகையும், சேக்கிழாரின் பெரியபுராணமும், கண்ணப்பர் வரலாறு உரைக்கையில், காட்டும் நுட்பங்கள் களிப்புத் தருபவை. அவை கண்டு உணர்ந்து மகிழ்தல், …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பு' - பகுதி 4: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 27, 2019 08:34 am

  (சென்றவாரம்) இறைவன் திருவருள் சிவகோசரியாரை, திண்ணனார் கண்ணினின்று மறைத்தது போலும், அவன் கண்ணில் பட்டிருந்தால், அவர் பட்டிருப்பார். ⧫ ⧫ ⧫ உயிர் பதிந்த …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பு' - பகுதி 3: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 20, 2019 07:56 am

  (சென்றவாரம்) தொன்னையில் இருந்த ஊனை அன்னை போல் ஊட்டினார். இன்னமும் இறைவர்க்கு இறைச்சி வேண்டும் என நினைந்தார். திண்ணனாரின் பெருங் காதல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பு’-பகுதி 2: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 13, 2019 07:21 am

    (சென்றவாரம்) ஊதும் கொம்பு, ஒலிக்கும் பறை,  கொட்டும் பம்பை, கூடி வேடர் கை தட்டும் ஓசை எனச் சத்தம் எழுப்பி, கருமை வேடர் காட்டுள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கண்ணப்பன் ஒப்பதோர் அன்பு' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 06, 2019 07:07 am

  உலகின் நிலையாமையை உணர்த்தி, வெந்தணலில் வெந்துகொண்டிருந்தது, சற்றுமுன்வரை மூர்க்கமாய் ஓடித்திரிந்த அந்தக் காட்டுப்பன்றி. தில்லைக்கூத்தன் திருவடிகண்ட அடியார் நெஞ்சம் போல், உருகி ஓடும் பன்றிக்கொழுப்பால், கூடும் அன்பெனக் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்