அருட்கலசம்

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 19: "அக்கினி வழிபாடும் பூசையும்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 18, 2020 12:53 pm

உங்களுக்கு சிலவேளை, சிரார்த்தம் பற்றி இவ்வளவு விடயமா என, சலிப்பு ஏற்படுகிறதோ தெரியவில்லை. ஆனாலும் ஒருவிடயத்தை, முழுமையாய்த் தெரிந்து கொள்ளுதல் அவசியம் என்பதாலேயே  சிரார்த்தம் பற்றிய முழுவிடயங்களையும், தொகுத்துத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சம்பவாமி யுகே யுகே' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Sep 12, 2020 11:33 am

உலகம் என்னைச் சும்மா இருக்க விடுகிறபாடாய்த் தெரியவில்லை.  உலகம் என்று உங்களைத்தான் சொல்லுகிறேன். உங்களில் பலர், 'என்ன? புதிதாய் அரசியல் கட்டுரைகள் ஒன்றையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 18: "சில சிரார்த்த விதிகள்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 04, 2020 07:23 am

உங்களுக்கு, முக்கியமாக ஒன்றை நான் சொல்லவேண்டும். நான் எழுதும் இவ் 'ஆகமம் அறிவோம்' எனும் தொடரைப் படிப்பவர்களில் சிலர், நான் ஆகமங்களைக் கரைகண்டவன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் பகுதி 17: 'வேறு சில சிரார்த்த விபரங்கள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 28, 2020 02:27 pm

உங்களுக்கு, சென்ற வாரத்தில், அன்னசிரார்த்தம், ஆமசிரார்த்தம் ஆகியவை பற்றிய விபரங்களைச் சொல்லியிருந்தேன். அவை பற்றி இன்னும் சில சொல்லவேண்டியிருக்கிறது.        ஆம, அன்ன சிரார்த்தங்களை எவரெவர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 16: 'சிரார்த்தங்களும் பிண்டங்கள் பற்றிய விபரங்களும்' - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 21, 2020 02:30 pm

உயர் பிதிர்களுக்காகச் செய்யப்படும் சிரார்த்தங்கள் பற்றி, கடந்த இரண்டு வாரங்களாகச் சொல்லி வருகிறேன். இம்முறையும் அச்சிரார்த்த வகைகளில், இன்னும் சிலவற்றைப் பற்றியே கூறப்போகிறேன்.      கயா சிரார்த்தம் வடதேசத்தில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் பகுதி 15: 'சிரார்த்த வகைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 14, 2020 03:04 pm

உங்களுக்குச் சென்ற முறை, 96 சிரார்த்தங்களின் விபரங்கள் பற்றிச் சொல்லியிருந்தேன். அந்த அளவில் சிரார்த்த விபரங்கள் முடிவுறவில்லை. இன்னும் சில சிரார்த்தங்கள் பற்றிய விபரங்களை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்