அருட்கலசம்

'மனுநீதி கண்ட சோழன்' : பகுதி 1 - கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 21, 2020 01:33 am

🔔 🔔 🔔 🔔 உலகு இறைவனின் படைப்பு.  அவ்வுலகின் இயக்கமே இயற்கையாம். இயற்கையுள் காணப்படும் ஒழுங்கே அறம் எனப்படும். அவ் அறவொழுங்கிற்கு உட்பட்டே நம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உலகெலாம்......நிறைவுப் பகுதி: -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 14, 2020 03:14 pm

(சென்றவாரம்) வாழ்த்துதல் நாவின் செயல். வணங்குதல் மெய்யின் செயல். நினைத்தலின்றி, வாழ்த்துதலும் வணங்குதலும் இல்லையாம். இங்கு வாழ்த்துதலும் வணங்குதலும் சொல்லப்பட்டு, நினைதல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உலகெலாம்......பகுதி 6 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 08, 2020 03:06 pm

(சென்றவாரம்) இறைவனின் சொரூப, தடத்த நிலைக் கூறுகளை, உலகெலாம் எனும் இப்பாடல் தெளிவுபட விளக்குகிறது. அதனை அடுத்தவாரத்தில் காண்பாம்.  பாடலில் சொரூபநிலை உலகெலாம் எனும் இப்பாடலின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

உலகெலாம்......பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 24, 2020 04:37 pm

  (சென்றவாரம்) உலகெலாம் உணர்ந்தோதற்கரியவன் என்னும் ஓரடிக்குள், உயிர்களின் வகைகளையும்,  அவற்றின் வழிபடு நிலைகளையும் குறிப்பால் உணர்த்திய, சேக்கிழார்தம் புலமை கண்டு திகைத்து …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உலகெலாம்...': பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 17, 2020 04:46 am

(சென்றவாரம்) உலகெலாம் எனும் தொடரில், 'உ' முதல் எழுத்தாகவும், 'ம்' நிறைவெழுத்தாகவும் அமைந்துள்ளது. அகர ஓசை எல்லா எழுத்துள்ளும் கலந்திருப்பதை அறிந்தோம். …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உலகெலாம்......':பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Jan 10, 2020 04:43 am

  (சென்றவாரம்) பஞ்ச பூதங்களுக்கும் காரணமாய் இருப்பவை, சுவை, ஒளி, ஊறு, ஓசை, நாற்றம் எனும் தன்மாத்திரைகளாம். இத்தன்மாத்திரைகள், மெய், வாய், கண், …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்