இந்தவாரச் சிந்தனை

'தமிழ்மொழிக் கல்வி - இன்றும் இனியும்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Sep 03, 2020 11:55 am

பாடசாலைகள் கட்டடங்களால் வளர்ந்துள்ளன. பாடநூல்கள் அச்சாக்கப் புதுமையால் அழகு பெற்றுள்ளன. தொழில்நுட்ப வசதிகள் என்றுமில்லாத அளவில் அதிகரித்துள்ளன. கல்வியை மாணவர்களுக்கு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இலங்கையில் கல்வி மறுசீரமைப்பு 2023இல்...?' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Aug 26, 2020 03:08 pm

கல்வி மறுசீரமைப்புக்கான பணிகள் முனைப்புடன் வேகமெடுத்துள்ளன. அடுத்த 2023இல் புதிய கல்வி யுகத்தில் நுழைவதற்கான செயற்பாடுகளில் ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள ஒரு …

மேலும் படிப்பதற்கு

கூரையேறிக் கோழி பிடித்தல் - பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்

Aug 19, 2020 11:02 am

   பெருமழைக்குப் பிந்திய அமைதி இருக்கும், தேர்தலுக்குப் பின்பு என்றால் அதற்கு வாய்ப்பில்லாமல் போய்விட்டது. குறிப்பாக, தேர்தலில் போட்டியிட்டு, பெற்ற தோல்வியில் அல்லது அடைந்த தோல்வியில் உள்ளது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'தமிழன் ஜீனில் இருக்கிறது' - பேராசிரியர் ஸ்ரீ.பிரசாந்தன்

Aug 13, 2020 04:33 am

அது முடியுடை மூவேந்தர் கோலோச்சிய காலம். பாண்டி நாடு, சேர நாடு, சோழ நாடு என – அவரவர்க்குரிய நிலத்தை ஆண்டு வந்தனர். மூவரும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வரிசையில் நிற்றல்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Aug 05, 2020 03:50 am

உள்ளங் கை மச்சமும் உருச்சிறுத்து உருச்சிறுத்து இல்லையென ஆகும் படிக்கு, கழுவிக் கழுவி, வெளுத்த கரமெனக்கு. 'பழுது படா வாழ்க்கை, பார் கறை படியாத கை' எனக்கு என்றேன். என்றபடி, …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கை கழுவுதல்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Jul 29, 2020 03:22 pm

இந்த வாரம் என்னமோ கவிதையின் மடியில் கண்ணயர விருப்பம் மிகுந்து கொண்டது. அதற்குக் காரணம், மாணவர்களுக்கு இணைய வழியாக ஈழத்துக் கவிதை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்