இலக்கியக் களம்

'விட்டார், வீடுற்றார்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 23, 2021 02:23 pm

உயர் மனிதப் பிறவியின் நோக்கம், ஆன்ம ஈடேற்றமேயாம். அறிவுப் பொருளாகிய ஆன்மா, ஆணவமலத்தின் வயப்பட்டு சடம்போற் கிடக்குமோர் நிலையுண்டு. ஆன்மாவின் இந்நிலையை, சித்தாந்தம் 'கேவலநிலை' எனக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உடம்பும் ஆயினான்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 18, 2021 01:17 pm

உலக மக்களை, இறைவன் வகுத்ததாய ஒழுக்க நெறியொடு பொருத்தி வாழச் செய்வதால், மன்னனை உயிர் எனவும், மக்களை உடம்பு எனவும், நம் சங்கச் சான்றோர்தம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கம்ப நாடகம்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 09, 2021 12:24 pm

உலகம் போற்றும் நம் கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பநாடன், முத்தமிழ்த்துறைகளிலும் முறை போகிய உத்தமன். தன் காவியத்தில் இயற்றமிழ், இசைத்தமிழ் நுட்பங்களைப் போலவே, நாடகத்தமிழின் நுட்பங்களையும் வியக்கும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வாழ்த்தான வைதல்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 02, 2021 01:28 pm

உள்ளத்தில் ஆயிரமாய்த் தோன்றும் எண்ணங்களை, மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள, மனிதனுக்குக் கிடைத்த கருவியே மொழியாம். ஒருவர், தன் எண்ணங்களை முழுமையாய் மற்றவர்க்குப் புரிய வைக்க,
 …

மேலும் படிப்பதற்கு

'யாரே முடியக் கண்டார்?'-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 27, 2021 11:27 am

உலகில் சமயங்கள் பலவானாலும், தெய்வம் என்பது என்றும் ஒன்றேயானதாம். மனித மனப் பிரிவுகளால்த்தான், உலகெங்கும் தெய்வம் பலவாய்ப் பேசப்படலாயிற்று. ஒருவர்க்கொருவர் தொடர்பின்றி தேசங்களாற் பிரிவு பட்டு, தனித் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உண்மையும் உவமையும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 18, 2021 03:01 pm

உயர்தெழுந்த பெரும் வனம்.  நாட்டினுள் புகுந்து, மக்களை வருத்தும் விலங்குகளைக் கொல்வதற்காக, அதனுள், புதர் ஒன்றினுள் மறைந்து மன்னன் தசரதன் காத்திருக்கிறான். யானையொன்று நீர் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்