இலக்கியக் களம்

'முத்தமிழ்க்கம்பன்': பகுதி 01-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 18, 2021 02:40 am

உலகம் போற்றும் நம் தமிழ்மொழிக்கு, ஆதி அறியா அற்புதப் பெருமை உண்டு. ஆதி அறியா மொழியெனவே, அஃது அந்தமறியா மொழியாயும் நிலைக்குமாம். காலங் கடந்து நிலைத்தற்கான, தமிழ் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உலகம் யாவையும்':பகுதி 03-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 10, 2021 04:15 pm

உலகம் செழித்தற்கு, தன் காவியம் காரணமாதல் வேண்டுமென, அருளால் காவியம் செய்யத் தலைப்பட்ட, கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பன் விரும்புகின்றான். உலகம் மங்கலமுற, மங்கலச் சொல்கொண்டு காவியம் தொடங்குதல் மரபு. ஒலியால் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உலகம் யாவையும்':பகுதி 02-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Apr 03, 2021 11:11 am

உலகுக்குப் பொதுவான இறையை,  தன் கவியுள் அடக்க நினைந்து  கடவுள் வாழ்த்தைப் பாடத்தலைப்பட்ட கம்பன், இறைவனோ, 'உணர்ந்து ஓதற்கரியவன்', சிந்தனைக்கும் மொழிக்கும் அகப்படாதவன், எனினும், அன்பால் நினைவார்தம் அகம்படுபவனுமாம். அகப்படாமையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உலகம் யாவையும்':பகுதி 01-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 28, 2021 01:05 pm

உலகை உய்விக்க, இராமகாவியம் செய்தான் கம்பன். 'அறம் வெல்லும் பாவம் தோற்கும்' எனும் பாவிகத்தை, தன்காவியத்தின் ஊடுபொருளாக்கி,  மனுக்குலத்திற்கு, அறம் உரைக்கத் தலைப்பட்டான் அவன். மூலஅறம், சார்பறம் என …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்': பகுதி 4 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 20, 2021 03:23 pm

உலகம் வியக்கும் நம் தமிழ் எழுத்துக்களின் அமைப்புப் பற்றி, மேலும் சில சிந்திக்கலாம். எழுத்துக்களின் பிறப்புரைக்கும் நம் இலக்கண நூல்கள், ஆய்த எழுத்தின் பிறப்பை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்': பகுதி 3-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 13, 2021 01:34 pm

உலகுயிர்கள்,  ஆண், பெண், அலி என மூவகைப்படும். இவற்றுள் அலிப்பிறப்பென்பது, ஆணும் பெண்ணும் கலந்த நிலை. இயற்கையில் உள்ள இம்மூவகைப்பிறப்பு நிலைகளும், தமிழ் எழுத்துக்களிலும் உரைக்கப்படுகின்றன.    இலக்கணநூல்கள், உயிரெழுத்துக்களை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்