இலக்கியக் களம்

'முன்பு பின்பு': பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 23, 2021 12:48 pm

உள்ளம் மீண்டும் சிந்திக்கத் தலைப்படுகிறது. அம்மூவர்தம் சேர்க்கையின் கால எல்லைகளை, அவ்விருசொற்களால், கம்பன் காட்ட முயன்றானோ? எனின், அதுவும் அன்றாம். மூவரும் உறவான காலம்நோக்கி, வரிசைப்படுத்துவதே நோக்கமெனின், முன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முன்பு பின்பு' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 16, 2021 02:31 pm

   உள்பொருள்களை மூன்றாய் உரைக்கிறது சைவசித்தாந்தம். இறை, உயிர், தளை எனும் மூன்றும், அனாதியானவை என்பது சைவ சித்தாந்தக் கொள்கை. இவற்றுள், இறை முற்றறிவுப் பொருள். உயிர் சிற்றறிவுப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சினால் பிழைப்பிலாள்': பகுதி 4 - கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jan 09, 2021 01:29 pm

உண்மையைக் காண்பதற்காக, அகலிகை தவறிழைத்ததாய்க் கூறும் பாடலை, மீண்டும் ஒருதரம் காணப்புகுகிறோம்.  அச்செய்தியை வெளிப்படுத்தும் கம்பனின் பாடல் இது. 'புக்கு, அவளோடும், காமப் புதுமண மதுவின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சினால் பிழைப்பிலாள்': பகுதி 3 - கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jan 02, 2021 11:15 pm

உண்மை ஒன்றைக் காண, மூன்று பிரமாணங்களை நம் ஆன்றோர் ஏற்றுக்கொள்வர். மெய், வாய், கண், மூக்கு, செவி என்னும், அறிவுக்கருவிகளால் நேரே காண்பது அவற்றுள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சினால் பிழைப்பிலாள்': பகுதி 2 - கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Dec 26, 2020 12:45 pm

உலகம் ஒப்பும் வகையில், ஓர் அபாண்டமான பழியினை சில குறுமதியாளர், அகலிகை காதையுள் தம் கற்பனையால் புகுத்தி, வீண் பழி உரைப்பர். அவர்தம் கற்பனையையும் அதற்காம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெஞ்சினால் பிழைப்பிலாள்': பகுதி 1 - கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Dec 12, 2020 01:26 pm

உலகம் தழுவிய இராமகாதை என்னும் விரிந்த கடலுள், கம்பனால் அமைக்கப்பட்ட அற்புதப் பாத்திரங்கள் எனும் அரிய முத்துக்கள், பலப்பலவாய் சிதறிக்கிடக்கின்றன. அம்முத்துக்களுள் சில பெரியவை, …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்