நூல்கள்

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 11 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 31, 2017 08:19 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்களுக்கு ஒரு சிறு ஞாபகமூட்டல். சென்ற வாரக் கட்டுரையில், வர்ண தர்மம் எப்படி வடிவம் மாறி அன்று போலவே இன்றும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 10 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 24, 2017 06:57 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் முழுவதும் வர்ணாச்சிரமதர்மத்தின் படியே இயங்குவதாயும், நம் வர்ணதர்மத்தில், சில வர்ணத்தார்க்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகள், இன்றும் வழங்கப்பட்டே வருவதாயும் சென்றவாரம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 9 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 17, 2017 07:03 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்கள் கவனத்திற்காய் ஒன்று. ஆச்சரியமாக, இந்த வர்ணாச்சிரமக் கோட்பாட்டில், ஆச்சிரமதர்மம் பற்றி யாரும் அதிகம் முரண்படுவதாய்த் தெரியவில்லை. வர்ணதர்மத்தில்தான் எல்லோருக்கும் முரண்பாடு. ஏன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 8 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 11, 2017 02:20 am

    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகத்தாரின் நன்மைநோக்கி, அந்தண அரச வர்ணத்தாருக்கு வழங்கப்பட்ட சலுகைகளை, அவர்கள் தம் சுயநலத்திற்காய் பயன்படுத்திக்கொண்டனர், என்ற உண்மை பற்றி சென்ற வாரம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 7 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Mar 03, 2017 11:19 pm

      ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்களை இக்கட்டுரை மூலம் தொடர்ந்தும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி. கடந்த ஆறு அத்தியாயங்களில், வர்ணாச்சிரமதர்மம் என்றால் என்ன? என்று, என்னால் முடிந்தவரை சொல்லிவிட்டேன். மனதில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

வருணாச்சிரமம் தர்மமா? அதர்மமா? | பாகம் 6 | கம்பவாரிதி இ. ஜெயராஜ்

Feb 24, 2017 06:51 am

  ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்கள் முகத்தில் சென்ற வாரக்களைப்பு இன்னும் தெரிகிறது. வர்ண, ஆச்சிரமங்களை சென்ற அத்தியாயத்தில் விளங்கப்போய், ரொம்பத்தான் களைத்துப்போய் விட்டீர்களாக்கும். சென்ற அத்தியாயத்தைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்