குழு

'உகரம்' இணைய இதழ் அகில இலங்கைக் கம்பன் கழகத்தால் நடாத்தப்படுகிறது.

ஆலோசகர்கள்

தி.திருநந்தகுமார்

க.குமாரதாசன்

கு.ஸ்ரீஇரத்தினகுமார்
வெளியீட்டாளர்கள்

த.சிவசங்கர்

ஸ்ரீ.பிரசாந்தன்

அ.வாசுதேவா
பதிப்பாசிரியர்கள்

ஜெ.ஜெயராம்

ச.கஜன்

நா.இளங்கோ
துணை ஆசிரியர்கள்

சோ.சுதன்

என்.கே.கஜரூபன்

ஸ்ரீ.வாகினி

ஸ்ரீ.லிலாந்தி
எழுத்தாளர் குழு

இ.ஜெயராஜ்

நாக சிவசிதம்பரம்

ச.பாஸ்கரன்

ச.முகுந்தன்

லோ.துஷிகரன்

த.கருணாகரன்

ஜெயம்கொண்டான்

நடுநிலையான்