அருட்கலசம்

'ஆகமம் அறிவோம்-பகுதி 8: அபரக்கிரியைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 19, 2020 04:09 am

உங்களில் பலர், ஆகமம் அறிவோம் கட்டுரைத் தொடருக்குத் தருகின்ற ஆதரவு, மனமகிழ்வைத் தருகிறது. வேறுசிலர் நாத்திகக் கருத்துக்களையும், பிராமண எதிர்ப்பையும் மனதில் வைத்துத் தம் கருத்துக்களை …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம்: பகுதி 7 -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

May 25, 2020 05:46 am

உலகம் உய்ய வழிசமைக்கும், நமது ஆகம நூல்கள்பற்றிய அறிவை பலரும் அறிந்துகொள்ள வேண்டும் என்பதற்காய், 'ஆகமம் அறிவோம்'எனும் தொடரை 'உகரம்' தொடங்கிய காலத்தில் எழுதத் தொடங்கினேன். பின்னர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'மனுநீதிகண்ட சோழன்': பகுதி 5 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 20, 2020 01:38 pm

பிறந்தனன் உலகம் போற்ற என்ற தொடரில், உலகம் போற்றும்படியாக இவன் பிறந்தான் எனும் பொருளும், உலகத்தைப் காக்க இவன் பிறந்தான் எனும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

மனுநீதிகண்ட சோழன்: பகுதி 4-கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 13, 2020 10:20 am

வேதம் பல சமயங்கட்கும் பொதுவாக அமைந்து, அவரவர் கொள்கைகளை விரித்தற்கு இடமளிப்பதால், அதனையும் வளரும் தன்மை கொண்டதாய் வருணிக்கிறார் சேக்கிழார். …

மேலும் படிப்பதற்கு

மனுநீதிகண்ட சோழன்: பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Mar 06, 2020 12:00 pm

வழிபாடு, காமிகம், நிஷ்காமிகம் என இருவகைப்பட்டது. காமிகவழிபாடு தன்விருப்பம் நோக்கிச் செய்யப்படுவது. நிஷ்காமிக வழிபாடு விருப்பின்றி பயன்நோக்காது செய்யப்படுவது. புத்திர …

மேலும் படிப்பதற்கு

மனுநீதிகண்ட சோழன்: பகுதி 2-கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 28, 2020 01:40 pm

அங்ஙனமன்றி வாழ், தரு என இச்சொல்லைப் பிரித்து, மன்னுயிர்கட்கெல்லாம் மண்ணில் வாழ் தரு எனக் கொண்டு கூட்டி, உயிர்க்கட்கெல்லாம், மண்ணில் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்