புதிய பதிவுகள்

'வரிசையில் நிற்றல்' -பேராசிரியர் ஸ்ரீ. பிரசாந்தன்-

Aug 05, 2020 03:50 am

உள்ளங் கை மச்சமும் உருச்சிறுத்து உருச்சிறுத்து இல்லையென ஆகும் படிக்கு, கழுவிக் கழுவி, வெளுத்த கரமெனக்கு. 'பழுது படா வாழ்க்கை, பார் கறை படியாத கை' எனக்கு என்றேன். என்றபடி, சென்று நின்றேன் வரிசையில், வாக்களிப்பின்று. எப்படியோ இது முடிந்தால் போதும். அப்படி உள்ளம் எண்ணியதுண்மை. போதும்... போதும்... அசிங்கம், குமட்டல், வாது நிறைத்தல், வயிறு வளர்த்தல். போதும்... போதும்... பொழுதற்றாரின் மோதல். முகப்புத்தகச் சாதல். எப்படியேனும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க