புதிய பதிவுகள்

'சென்று மீள்வாய்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 26, 2020 01:43 am

உலகமெலாம் அதிர்ந்திடவே உயர்ந்த நல்ல  ஒப்பற்ற பெருங்கலைஞன் விண்ணைச் சேர்ந்தான் நிலமகளைத் தன் இசையால் ஈர்த்த ஐயன் நிம்மதியாய் அவள் தனக்கே தன்னை ஈந்தான்  பல இனமும் இவன் எங்கள் சொத்து என்றே  பாரதிர குரல் கொடுத்து பற்று வைத்த  விலையதிலாக் குரல் வேந்தன் மௌனம் கொள்ள  வெற்றுலகாய்ப் போனதுவாம் இந்தப் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க