புதிய பதிவுகள்

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 6 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 26, 2020 12:42 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகம் போற்றும் கம்பனின் கவிதைகளில், பயனில் சொற்கள் பாராட்டப்படுமா? 'கூறினாள்' எனும் சொல்லே கருத்தை முற்றுவிக்க, 'வாயின் கூறினாள்' என, வேண்டாது கம்பன் உரைத்தது ஏன்? தன் கற்பின் வன்மையறிந்த, இலக்குவன், அனுமன், வீடணன், முதலியோர், இராமனுக்கு உண்மையுணர்த்தி, இறக்கும் தன் எண்ணத்தைத் தடுப்பர் என, அவ் ஏழையின் நெஞ்சு ஏங்குகிறது. தன் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

Mar 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

Feb 29, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் யாழ் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

Feb 28, 2020

அனைத்தும் காண்க