புதிய பதிவுகள்

'முந்தியெமைக் காப்பதுவே முறை' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 25, 2020 06:35 am

உலகழிக்கப் புறப்பட்ட ஓர் சிறிய 'வைரஸி'ன் பலமழிக்கும் வகை அறியவேண்டும் நாம்- நிலமழிக்க வந்ததுவாம் கிருமியதன் வாயதனுள் வீழாமல் முந்தியெமைக் காப்பதுவே முறை. காலை எழுந்தவுடன் கை, கால், முகம் கழுவி மூலையிலே நூலோடு முடங்கிடுக - சாலையிலே ஊர் சுற்றும் வேலையதை ஒதுக்கித்தான் வைத்திட்டால் பார் மிரட்டும் நோயறுமாம் பார்! காய்ச்சலது …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அனைத்தும் காண்க