புதிய பதிவுகள்

'நல்லதோர் வீணை செய்து' : பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை. ஜெயராஜ்-

Feb 22, 2020 01:59 pm

(மறைந்த நாடக நடிகர் அருமைநாயகம் பற்றிச் சில எண்ண அலைகள்) உளம் வருந்த ஒரு செய்தியைப் பதிவு செய்கிறேன். நீண்ட நாட்களாகவே நம் சமூகத்தராசு பழுதுபட்டுக்கிடக்கிறது. நல்லார் நிறையைக் குறைத்தும், அல்லார் நிறையைக் கூட்டியும் காட்டும் அத்தவறினால், நம் சமூகத்தில், ஆற்றலுள்ள பலர் அடையாளம் தெரியாது போயினர். புல்லர் பலர் புகழ் …

மேலும் படிப்பதற்கு
நிகழ்வுகள்
அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 1

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 1

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Jan 31, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 2

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 2

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Feb 01, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 3

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 3

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Feb 02, 2020

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020   நாள் 4

அகில இலங்கை கம்பன் கழகம் நடாத்தும் கம்பன் விழா 2020 - நாள் 4

உறவானவர்களே - வணக்கம்,🙏 உயிர்த் தமிழ

Feb 03, 2020

அனைத்தும் காண்க