இலக்கியக் களம்

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்': பகுதி 4 - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 20, 2021 03:23 pm

உலகம் வியக்கும் நம் தமிழ் எழுத்துக்களின் அமைப்புப் பற்றி, மேலும் சில சிந்திக்கலாம். எழுத்துக்களின் பிறப்புரைக்கும் நம் இலக்கண நூல்கள், ஆய்த எழுத்தின் பிறப்பை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்': பகுதி 3-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 13, 2021 01:34 pm

உலகுயிர்கள்,  ஆண், பெண், அலி என மூவகைப்படும். இவற்றுள் அலிப்பிறப்பென்பது, ஆணும் பெண்ணும் கலந்த நிலை. இயற்கையில் உள்ள இம்மூவகைப்பிறப்பு நிலைகளும், தமிழ் எழுத்துக்களிலும் உரைக்கப்படுகின்றன.    இலக்கணநூல்கள், உயிரெழுத்துக்களை …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்': பகுதி 2-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 06, 2021 10:32 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயிரும் மெய்யும் கூடி உயிர்மெய்யாய் நிற்கும், உலகின் ஓர் உயிர்ப்பொருளை ஆராய்வோம். உயிரும் மெய்யும் கூடிய நிலையில், மெய்யே,  அவ்வுயிர்ப்பொருளின் வடிவத்தைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 27, 2021 02:29 pm

உலகம் ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளைத் தன்னுள் அடக்கிநிற்கிறது. அவற்றுள் ஆதி அறியா அற்புதப் பெருமை, நம் தமிழ்மொழியின் தனிச் சிறப்பாம். ஆதி அறியா மொழியெனவே, அஃது அந்தமறியா …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈறில் நல்லறம்': பகுதி 03-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 20, 2021 12:27 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உறுதி உரைத்த உரைத்த வசிட்டரின் வார்த்தைகளை, கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் தன் கவிதையில் பதிவாக்குகிறார். 'பெய்யும் மாரியால் பெருவெள்ளம் போய் மொய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈறில் நல்லறம்': பகுதி 02-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 13, 2021 01:10 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உண்மை அறம், உபாய அறம் என அறமும் இருவகைப்படும். உபாய அறத்தினை ஒரு குருவிடம் முதலில் கற்றுத் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்