இலக்கியக் களம்

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு': பகுதி 4 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 10, 2020 02:49 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உணர்ச்சிவயத்தால் உண்மை உணராத வீடணன், அலங்கரித்த நிலையிலேயே சீதையை ஒப்படைத்தல் தன் கடனென்றும், அந் நிலையில் சீதையைக் காணின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' பகுதி 3: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 03, 2020 04:09 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயர் இராமன்தன் உள்ளம் புரியாத வீடணன் தவறிழைக்கிறான். 'சீர்' எனும் சொல்லுக்கு, செல்வம், சிறப்பு, அழகு எனும் பொருள்களைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' பகுதி 2: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 27, 2020 03:03 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உவப்போடு மங்கலம் உரைத்த அனுமனை, மகிழ்ச்சியால் தொழுகிறாள் அன்னை. விலையில்லாத நிலையுள்ள அனுமனின் தொண்டுக்கு, விலையுள்ள நிலையற்ற இவ்வுலகப் பொருள் எவையும், ஈடாகா …

மேலும் படிப்பதற்கு

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' :பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 19, 2020 02:41 pm

உலகம் தினம்தினம் விகாரப்பட்டு வருவதால், தெய்வமான இராமன்மேலும் குற்றங்காண, ஒரு கூட்டம் இருக்கவே செய்கிறது. அறம்பிறழ்ந்த வாழ்வை வழமையாக்கிக் கொண்ட பலர், தம் இயல்பு கொண்டே, இராமனையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"பாலை" : பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Sep 05, 2020 02:56 pm

உலகின் வெவ்வேறுபட்ட இடங்களில், குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்பவை, இயற்கையாய் அமைந்த நிலங்களாம். இப்பாலை நிலமோ இயற்கையாய் அமைந்த நிலம் அன்று. அஃது செயற்கையாய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாலை' : பகுதி 1-கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Aug 29, 2020 12:23 pm

உலகின் இயற்கையோடு ஒன்றியது நம் தமிழ்மொழி. நம்தமிழ்ச் சான்றோர், மானுடப் பண்புகளைப் பதிவு செய்கையில், அப் பண்புகளுக்குப் பொருத்தமான, நிலப் பின்னணியை வகுத்துக்கொண்டே, பண்டைத் தமிழிலக்கியங்களை ஆக்கினர்.  இஃது …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்