இலக்கியக் களம்

“கன்னியாசுல்க்கம்” - -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 05, 2020 06:06 am

  உலகைத் தமிழுக்கும் தமிழை உலகுக்கும், தன் ஒரே நூலால் அறிமுகம் செய்தவன் கம்பன். வான்மீகி முனிவரின் இராமாயணத்தைத் தன் முதன்நூலாய்க் கொண்டு, அவன் தமிழிற் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"மூன்றும் இரண்டும்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 31, 2019 07:00 pm

    உலகை அணி செய்து நிற்பது நம் தமிழ் மொழி. அத்தமிழை அணி செய்பவற்றுள் உவமை முக்கியமானதொன்று. தெரியாத ஒரு பொருளை அதனுடன் ஏதோ …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈந்தனன் அன்றே' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 24, 2019 05:27 am

  உலகம் வியக்க உயர்ந்தவன் கம்பன்! தான் படைத்த இராமகாவியத்தால், இவ் உலகில் வேத உண்மைகளை விதைத்து, மண்ணுலகை விண்ணுலகாக்க, தமிழால் தவமியற்றியவன் அவன்! ஒப்பற்ற கம்பகாவியம் ஓர் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"கம்பவிளக்கு!" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 17, 2019 05:50 am

  உயர் கம்ப இலக்கியத்தைக் கற்பதன் பயன் யாது? இன்று இளையோர் பலர் கேட்கும் கேள்வி இது. தமிழறிவு, இலக்கியச்சுவை, கவிதானுபவம், அறப்படிவு என, இவ்வினாவுக்குப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அவர் தலைவர்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 09, 2019 07:26 pm

  உலகை உய்விக்கப் பிறந்தவையே சமயங்களாம். காணவிழையும் கடவுள் ஒன்றேயாயினும், காண்பார் பலராயும், அவர்தம் காணும் திறம் வௌ;வேறாயும் இருந்ததால், ஒன்றேயான கடவுளைக் காணப் புறப்பட்ட சமயங்கள், …

மேலும் படிப்பதற்கு

எத்தனை கோடி இன்பம் வைத்தாய்! -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 03, 2019 06:09 pm

  உயர் கவிஞர்களின் கவிதையுள்ளம், என்றும் உன்னதங்களிலேயே பதிந்திருக்கும். அதனால்த்தான் கவிஞர்களை, அவர்தம் கவிதைக்கூடாக மட்டும் தரிசிக்கும் முறைமையை, நம் தமிழ்ப்புலமை மரபு கொண்டிருந்தது. கவிஞர்களின் கவிதைகளைப் பேணிய …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்