இலக்கியக் களம்

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்': பகுதி 2-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 06, 2021 10:32 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உயிரும் மெய்யும் கூடி உயிர்மெய்யாய் நிற்கும், உலகின் ஓர் உயிர்ப்பொருளை ஆராய்வோம். உயிரும் மெய்யும் கூடிய நிலையில், மெய்யே,  அவ்வுயிர்ப்பொருளின் வடிவத்தைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'இயற்கை - தமிழ் - கம்பன்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 27, 2021 02:29 pm

உலகம் ஆயிரக்கணக்கான மொழிகளைத் தன்னுள் அடக்கிநிற்கிறது. அவற்றுள் ஆதி அறியா அற்புதப் பெருமை, நம் தமிழ்மொழியின் தனிச் சிறப்பாம். ஆதி அறியா மொழியெனவே, அஃது அந்தமறியா …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈறில் நல்லறம்': பகுதி 03-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 20, 2021 12:27 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உறுதி உரைத்த உரைத்த வசிட்டரின் வார்த்தைகளை, கவிச்சக்கரவர்த்தி கம்பர் தன் கவிதையில் பதிவாக்குகிறார். 'பெய்யும் மாரியால் பெருவெள்ளம் போய் மொய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈறில் நல்லறம்': பகுதி 02-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 13, 2021 01:10 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உண்மை அறம், உபாய அறம் என அறமும் இருவகைப்படும். உபாய அறத்தினை ஒரு குருவிடம் முதலில் கற்றுத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஈறில் நல்லறம்': பகுதி 01-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Feb 06, 2021 12:47 pm

உலகில் அனைவராலும் விரும்பப்படும் விடயம் வெற்றியாம். வெற்றிநோக்கியே அனைவர்தம் இயக்கமும் அமையுமாம். இவ்வெற்றியை அடைதல் எங்ஙனம்? இதற்காம் வழியைப் பலரும் பலவாய் உரைப்பர். வெற்றி அடைதற்காம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'முன்பு பின்பு': பகுதி 3 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jan 30, 2021 03:20 pm

உலக மாதாவாகிய சீதை, இராவணனால் சிறையெடுத்துச் செல்லப்பட்டு, அசோகவனத்தில் இருந்தபோது, இராமன், குகனுக்குத் தன்னை உறவாக்கிய சம்பவத்தை, நினைந்து நினைந்து உருகுகிறாள். 'ஆழநீர்க்கங்கை அம்பிகடாவிய  ஏழைவேடனுக்கு, எம்பிநின் தம்பி …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்