இலக்கியக் களம்

'நெருப்பைச்சுட்ட நெருப்பு' :பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 19, 2020 02:41 pm

உலகம் தினம்தினம் விகாரப்பட்டு வருவதால், தெய்வமான இராமன்மேலும் குற்றங்காண, ஒரு கூட்டம் இருக்கவே செய்கிறது. அறம்பிறழ்ந்த வாழ்வை வழமையாக்கிக் கொண்ட பலர், தம் இயல்பு கொண்டே, இராமனையும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"பாலை" : பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Sep 05, 2020 02:56 pm

உலகின் வெவ்வேறுபட்ட இடங்களில், குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் என்பவை, இயற்கையாய் அமைந்த நிலங்களாம். இப்பாலை நிலமோ இயற்கையாய் அமைந்த நிலம் அன்று. அஃது செயற்கையாய் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'பாலை' : பகுதி 1-கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Aug 29, 2020 12:23 pm

உலகின் இயற்கையோடு ஒன்றியது நம் தமிழ்மொழி. நம்தமிழ்ச் சான்றோர், மானுடப் பண்புகளைப் பதிவு செய்கையில், அப் பண்புகளுக்குப் பொருத்தமான, நிலப் பின்னணியை வகுத்துக்கொண்டே, பண்டைத் தமிழிலக்கியங்களை ஆக்கினர்.  இஃது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கம்பனில் உளவியல் கூறுகள்' - நிறைவுப் பகுதி: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 22, 2020 04:31 pm

உயர் பண்பாளனான  இராமன் மேற்கொண்ட, இந்நான்கு சந்திப்புக்களில் கோசலை சந்திப்பினை, உளவியல் நோக்கோடு சற்று விரியக் காண்பாம். அச்சந்திப்பில் கோசலையைச் சமன் செய்ய, இராமன் கையாண்ட …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கம்பனில் உளவியல் கூறுகள்' - பகுதி 2 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 16, 2020 12:05 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உத்தமனான இராமனிடம், முதல்நாள் ஆட்சிப்பொறுப்பேற்கும்படி வேண்டுகோள். மறுநாளே காடேகும்படி உத்தரவு. முரண்பட்ட இம்முடிவுகள், எத்துணை அறிவுடையாரையும் தடுமாற வைக்கும். ஆனால் இராமன் அச்செய்தி கேட்டு, அசையாது …

மேலும் படிப்பதற்கு

'கம்பனில் உளவியல் கூறுகள்': பகுதி 1 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 08, 2020 10:42 am

உயர் கம்பனின் பெருமையை உரைக்கத் தலைப்பட்ட பாரதி, கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு என உரைத்து, அதற்குச் சான்றாய், கம்பன் அங்கு பிறந்தமையை எடுத்துக்காட்டுகிறான். கல்வி …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்