இலக்கியக் களம்

'வடிவினை முடியக் கண்டார்?' பகுதி 03: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 11, 2020 02:18 pm

உலகளந்த இறைவனை, அளந்து அறிதல், எவர்க்கும் இயலாத காரியம் எனக் கண்டோம். இராமனின் தோள், தாள், தடக்கை எனும் பகுதிகளைத் தனிதனி கண்ட, மிதிலைப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வடிவினை முடியக் கண்டார்?' பகுதி 02: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 04, 2020 10:00 am

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகை உய்விக்கக் காவியம் செய்தவன் கம்பன். அவன் தன் காவியத்தில் உண்மை இறைநிலையை உணர்த்தவென, அமைத்த காட்சிகள் பல.  அவற்றுள் சிலவற்றைக் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வடிவினை முடியக் கண்டார்?' பகுதி 01: -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 27, 2020 10:24 am

    உலகு இறையின் படைப்பு. காணப்படும் உலகைக் கொண்டு, காணப்படா இறைவனைக் காண முயல்வது கற்றோர் வழமை. காணப்படா இறைவனைக் காணப்புகுந்தார், தத்தம் ஆன்ம அனுபவத்திற்கேற்பவும், அறிவு …

மேலும் படிப்பதற்கு

'அமுதம் ஈந்தான்' -கம்பவாரிதி இலங்கை.ஜெயராஜ்-

Jun 20, 2020 03:34 am

உலகம் உய்யக் காவியம் செய்தவன் நம் கம்பன். காலத்தால் முன்னும், பின்னும், நடுவும் நின்ற, புலவோர்தம் சிந்தனைகள் அனைத்தையும், தன் காவியத்துள் அமைத்துக் காட்டி …

மேலும் படிப்பதற்கு

'செல்லும் சொல்வல்லான்' : பகுதி 6 -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 21, 2020 12:31 pm

'முடிசூட்டுதற்கு இடையூறாய் நின்ற, கைகேயியின் சூழ்ச்சிக்கு மேம்பட்ட சூழ்ச்சியாகவும், மும்மூர்த்திகளின் வலிமைக்கு அடங்காததாகவும் விளங்குகின்ற, விதியினிற்கு, விதி வகுக்கக்கூடிய என் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'செல்லும் சொல்வல்லான்': பகுதி 5-கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Mar 15, 2020 06:31 am

இப்பாடலில் வரும், பொன் எனும் சொல் இலக்குவனின் மேனியது செம்மை நிறத்தையும், புயல் எனும் சொல் இலக்குவன் தடக்கைகளின் வலிமையினையும், …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்