இலக்கியக் களம்

உரையாற் சிறக்கும் உவமை -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 24, 2021 02:01 pm

உயர் கம்பனை வியவாதார் எவர்? கம்பன், எல்லையொன்றின்மை எனும் பொருளதனையும், குறிகளாற் காட்ட முயன்றவன், என்கிறான் பாரதி. ஆழப் பொருள்களையும் தெள்ளிதாய் விளக்கம் செய்வதில் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"கம்பன் கைவண்ணம்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 04, 2021 09:52 am

உ உயர் தமிழைக் கையாள்வதில் ஒப்பற்ற ஆற்றல் கொண்டவன் கம்பன். சில்வகைச் சொற்கள் பல்வகைப் பொருள் தரும்படி  கவிதைகள் அமைக்கும் ஆற்றல் கொண்டவன் அவன். இவ்வாற்றலால், கம்பன் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'உள்ளும் புறமும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்

Sep 20, 2021 11:33 am

உயர்வு நோக்கிய நாட்டம் மனிதனுக்கு இயல்பானது. மனித முயற்சிகள் யாவும் இவ்வுயர்வு நோக்கியனவே. இன்றைய நவீன மனிதன், பல வழிகளாலும் உயர்வு நோக்கி முயற்சிக்கிறான். அம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'வெல்ல வல்லமோ?' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 03, 2021 11:37 am

உலகியலில் ஒன்றுக்கொன்று முற்றாக வேறுபட்டிருக்கும், தனி மனிதர்தம் வாழ்வினை, ஆராயத் தலைப்பட்ட நம் ஞானிகள் உணர்ந்து கொண்ட உண்மைத் தத்துவமே விதியாம்.    இன்பம்-துன்பம், செல்வம்-வறுமை, அறிவு-அறியாமை, நோய்-ஆரோக்கியம் என, சமூகத்தில் விரிந்திருக்கும் ஏற்றத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

"பகல் வந்த நிலா" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 21, 2021 12:23 pm

உயர்ந்தோர் சொல்லும் பெண்மையின் நாற்குணங்களுள், 'மடத்தையும்' ஒன்றாய்ச் சேர்த்தனர் நம் புலவோர். மடம் என்பது அறிவீனமாம். அறிவின்மையை பெண்மையின் இலட்சணமாய்க் கொள்ளும் இக்கருத்தை, பெரும் புலவர்களும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'சிறந்த தீயாள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 14, 2021 03:28 pm

உயர்தமிழ்ப் புலவர்களால் அமைக்கப்பட்ட, காவியப் பாத்திரங்கள் மூவகைப்பட்டன. அறத்தின் வழி நிற்கும் பாத்திரங்கள் ஒருவகை. அறத்தின் மாறுபட்ட பாத்திரங்கள் மற்றொரு வகை. அறத்திற்கும், மறத்திற்கும் இடைநின்று, குழப்பமுறும் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்