அருட்கலசம்

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 25: 'நிறைவாகக் கூறப்படும் அபரக்கிரியைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 30, 2020 02:39 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦   உயிர் நீங்கியபின் ஒருவரின் உடலுக்கு, தகனம்; முதலிய கிரியைகளை செய்வதற்கான உரிமையுள்ளவர்கள் யார்? இதற்கு நம்முடைய நூல்கள் பதிலுரைக்கின்றன. தகனம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 24: 'நிறைவாகக் கூறப்படும் அபரக்கிரியைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 23, 2020 01:42 pm

உயிர் நீங்கிய பின்பு ஒருவரை நோக்கிச் செய்யப்படும், அபரக்கிரியைகள் பதினான்கின் விபரங்களை அறிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இம்முறையும் அந்த விபரங்களே தொடர்கின்றன.      அடுத்ததாக பதினோராவது அபரக்கிரியையாகிய, ஏகோத்திட்டம் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 23: 'சங்கிதா சிரார்த்தமும் இடபோத்சர்ச்சனமும்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 16, 2020 02:14 pm

உயிர் பிரிந்தபின் இறுதியாய்ச் செய்யப்படும் அபரக்கிரியைகள் 14 வகைப்படும் என்றும், அவை இன்னென்ன பெயர்களால் அழைக்கப்படும் என்றும் சொல்லி, அவற்றில் எட்டுவகைக் கிரியைகளின் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 22: 'மற்றைய அபரக்கிரியைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 09, 2020 01:00 pm

✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧    ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உங்களுக்கு சென்றமுறை, ஒருவர் இறக்கும்போது செய்கின்ற அபரக்கிரியைகள், 14 பிரிவுகளாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், அவற்றின் பெயர்கள் இன்னன்ன என்றும் சொல்லியிருந்தேன். அப் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 21: 'அபரக்கிரியைகளின் வகைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Oct 02, 2020 02:06 pm

உங்களுக்கு இதுவரை நமது பிதிர்களை நோக்கிச் செய்யப்படும், சிரார்த்தம், தர்ப்பணம் போன்றவற்றைப் பற்றிய விபரங்களை, விரிவாக எடுத்துச் சொன்னேன். இனி, தீட்சையில் அறிந்தும் அறியாமலும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

'ஆகமம் அறிவோம்' பகுதி 20: "சிரார்த்தம் - எஞ்சிய விபரங்கள்" -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Sep 25, 2020 03:20 pm

உயர் சிரார்த்தங்கள் பற்றிய விபர வரிசையில், நிறைவுப் பகுதியை இம்முறை எழுதுகிறேன்.  ஆம சிராத்தத்தில் (சமையாது பச்சையாய் கொடுப்பது) எண்ணெய் பூசுதல்,  நீராட்டல்  முதலியவைகளை …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்