அருட்கலசம்

ஆகமம் அறிவோம்- பகுதி 14: 'சிரார்த்த வகைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Aug 07, 2020 02:38 pm

உலகில் பிதிர்களின் உய்வின் பொருட்டு செய்யப்படுகின்ற, சிரார்த்த வகைகள் 96  என்று சொல்லியிருந்தேன். இம்முறை அந்த 96 சிரார்த்தவகைகள் பற்றிய விபரங்களை, உங்களுக்கு அறியத் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் பகுதி 13: 'சிரார்த்த வகைகள்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 24, 2020 12:33 pm

உலகில் இல்வாழ்க்கை தர்மத்தில் ஒழுகுபவனால் செய்யப்படும் பிதிர் வழிபாடு, சிரார்த்தம், தர்ப்பணம் என இருவகைப்படும் எனக் கண்டோம். மேற்சொன்ன விடயங்களுக்கான ஆதாரங்களைக் காமிக …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் - பகுதி 12: 'அபரக் கிரியைகளின் பலன்' - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 17, 2020 02:23 pm

உத்தரக்கிரியைகளைச் செய்து மூதாதையரை வழிபடுதல், புத்திரர்களுக்குரிய கட்டாய கடமையாகும். உத்தரம் என்ற வார்த்தைக்குப் பின் நிகழ்வது என்பது பொருள். கிரியை என்ற வார்த்தைக்குச் செயல் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் - பகுதி 11: 'அபரக் கிரியைகளின் பலன்' - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 10, 2020 12:57 pm

உங்களது எதிர்பார்ப்புக்கான அபரக்கிரியைகள் பற்றிய விடயங்கள், இன்னும் சற்றுத் தாமதமாகத்தான் வரப்போகின்றன. தயைகூர்ந்து பொறுத்தருளுங்கள். இம்முறை அபரக்கிரியைகளின் பலன்கள்பற்றி, நமது புராண, இதிகாசங்களில் வரும் மேற்கோள்கள் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் - பகுதி 10: 'பிதிர்த்தேவர்கள்' - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jul 03, 2020 02:06 pm

உ ஆகமம் அறிவோம் - பகுதி 10: 'பிதிர்த்தேவர்கள்' - கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-   உங்களில் பலர் இக்கட்டுரைத் தொடருக்குத் தரும் ஆதரவுக்கு, மீண்டும் …

மேலும் படிப்பதற்கு

ஆகமம் அறிவோம் - பகுதி 9: 'பிதிர்க்கடன்' -கம்பவாரிதி இலங்கை ஜெயராஜ்-

Jun 26, 2020 10:50 am

உ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ முன்னைய பாகங்களைப் படிக்க ➧➧➧ ✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦✦ உலகை உய்விக்கப் பிறந்த நமது இந்து இந்துமத ஆகமங்களில், மரணத்தின் பின்னர் ஓர் ஆத்மாவின் நன்மைநோக்கி செய்யப்படவேண்டிய, கிரியைகள்பற்றி விரிவாகச் …

மேலும் படிப்பதற்கு
அதிர்வுகள்
அதிர்வுகள்
அரசியல்களம்
அரசியல்களம்
சர்ச்சைக்களம்
சர்ச்சைக்களம்
இலக்கியக் களம்
இலக்கியக் களம்